آپارتمان فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز خیام کوچ...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.28ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه پنجم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.8ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 270متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.7ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ک...

طبقه سوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

680ميليون
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

90ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فجر شهرک...

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

260ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه سوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی- نوساز

تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

200ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما کنیتکس- 5خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

225ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه دوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.16ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ل...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.241ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

540ميليون
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور خ...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.6ميليون

728ميليون
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگسه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه پنجم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.54ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه ک...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.4ميليون

840ميليون
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه سوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.7ميليون

1.273ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه ششم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

1.292ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه بل...

طبقه چهار-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.6ميليون

874ميليون
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

975ميليون
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه ششم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.85ميليون

533ميليون
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

550ميليون
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.6ميليون

1.254ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز - ...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون

1.6ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه چهار-زيربنا 146متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 5.65ميليون

824ميليون
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.25ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

425ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

382ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.225ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی استا...

طبقه پنجم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.6ميليون

844ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور کو...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

787ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جاده شاه...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

936ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه چهار-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

570ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک پرو...

زيربنا 87متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.3ميليون

722ميليون
تبریز فایل09141164439

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک پرو...

طبقه اول-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

967ميليون
تبریز فایل09141164439

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه اول-زيربنا 116متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

522ميليون
تبریز فایل09141164439

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک نور...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

650ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

651ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

567ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک باغ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.85ميليون

533ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ب...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.6ميليون

377ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رسالت -...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

575ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رسالت -...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

575ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی استا...

طبقه سوم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

870ميليون
تبریز فایل09141164439

08/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی استا...

طبقه اول-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

08/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه پنجم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

08/07/1398جزئیات