آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

200ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما کنیتکس- 5خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

225ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

540ميليون
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگسه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه ک...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.4ميليون

840ميليون
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

425ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

382ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک پرو...

زيربنا 87متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.3ميليون

722ميليون
تبریز فایل09141164439

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

567ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ب...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.6ميليون

377ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه پنجم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

08/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

07/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

490ميليون
تبریز فایل09141164439

26/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شکللی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.9ميليون

290ميليون
تبریز فایل09141164439

09/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رسالت کو...

زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

416ميليون
تبریز فایل09141164439

07/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

665ميليون
تبریز فایل09141164439

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز دامپزشکی...

طبقه هفتم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.7ميليون

330ميليون
تبریز فایل09141164439

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

238ميليون
تبریز فایل09141164439

22/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

224ميليون
تبریز فایل09141164439

22/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

560ميليون
تبریز فایل09141164439

19/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رسالت کو...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

530ميليون
تبریز فایل09141164439

17/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ششگلان ب...

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

475ميليون
تبریز فایل09141164439

16/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خطیب ماب...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.8ميليون

384ميليون
تبریز فایل09141164439

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

680ميليون
تبریز فایل09141164439

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

650ميليون
تبریز فایل09141164439

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.9ميليون

275ميليون
تبریز فایل09141164439

05/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه چهار-زيربنا 78متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سرامیک- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

179ميليون
تبریز فایل09141164439

05/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه دوم-زيربنا 92متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

460ميليون
تبریز فایل09141164439

01/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17شهریور...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

30/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان م...

طبقه دوم-زيربنا 92متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

220ميليون
تبریز فایل09141164439

30/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

270ميليون
تبریز فایل09141164439

29/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی

طبقه پنجم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.9ميليون

250ميليون
تبریز فایل09141164439

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

490ميليون
تبریز فایل09141164439

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

527ميليون
تبریز فایل09141164439

20/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قره آغاج...

طبقه سوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

441ميليون
تبریز فایل09141164439

14/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 76متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 600تومان

456ميليون
تبریز فایل09141164439

12/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

11/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

230ميليون
تبریز فایل09141164439

05/04/1398جزئیات